Jakie są różnice pomiędzy systemami z liniami równoległymi, a liniami niezależnymi?

Zasadnicze! W systemie o równoległych liniach, wszystkie linie dochodzące do poszczególnych aparatów rozmównych połączone są równolegle do tej samej pary przewodów biegnącej w pionie budynku. Jakiekolwiek zwarcie w dowolnym miejscu (np. na skutek nieumiejętnego przewieszania aparatu przez lokatora, bądź skutkiem głupich żartów) powoduje wyłączenie całego domofonu z użytku, konieczność przyjazdu instalatora, oraz sukcesywne rozłączanie instalacji celem znalezienia zwarcia. Parametry i jakość rozmowy zależą też od ilości połączonych razem ze sobą aparatów. Ponieważ w takim systemie to aparat decyduje czy dołączy się do centralki czy nie, musi on zawierać wbudowany, programowalny dekoder, którego właściwe zaprogramowanie jest bardzo istotne. W razie awarii aparat taki jest kłopotliwy w wymianie (konieczność ponownego programowania). Błędne zaprogramowanie aparatu uniemożliwi poprawną pracę systemu i pociągnie za sobą konieczność jego żmudnej lokalizacji.

System o liniach niezależnych posiada układy komutacji oraz jednoparowe linie dochodzące do każdego lokalu. Tutaj to centrala za pośrednictwem komutatorów decyduje, który aparat lub grupa aparatów zostanie dołączona do układów rozmównych. Opatentowany przez GT CODI system komutacji zawiera niewielkie moduły rozproszone po całym budynku połączone w łańcuch płaskim 6/8-żyłowym kablem telefonicznym YTLYp/UTP (za pomocą wtyków telefonicznych RJ), umożliwiające załączanie aparatów rozmównych w dowolnej, wzajemnej kombinacji (łączność wzajemna). W systemie takim w bardzo prosty sposób uzyskujemy wzajemną łączność pomiędzy wszystkimi aparatami oraz całkowitą NIEWRAŻLIWOŚĆ systemu na zwarcie linii w lokalu, na wadliwy aparat bądź na aparat źle odwieszony. Tutaj również bardzo łatwo jest przeprowadzać diagnostykę systemu z szybką i jednoznaczną lokalizacją linii uszkodzonych. Ponieważ w trakcie rozmowy „wejście-lokal” do centralki ZAWSZE dołączona jest tylko jedna linia, parametry rozmówne pozostają niezależne od ilości aparatów i długości rozprowadzonych kabli.

Czy polaryzacja linii dochodzącej do lokalu jest istotna?

NIE. Konstrukcja naszego aparatu rozmównego umożliwia dowolne dołączanie linii do aparatu. Stosujemy wygodny w użyciu płaski dwużyłowy kabel telefoniczny YTLYp, na którego końcach zarabia się standardowe wtyki telefoniczne RJ, co zwiększa niezawodność, skraca czas montażu i ułatwia serwis.

Oczywiście w instalacji wideo kolejność dochodzących przewodów jest istotna.

Czy aparaty/monitory w systemie DSX wymagają programowania?

NIE. Wszystkie są jednakowe. Numery lokali przyporządkowane poszczególnym liniom (lokalom) pamiętane są w centrali i nadawane w trakcie instalacji, klawiaturą aparatu bądź z poziomu zewnętrznego komputera. Każdy z nich może zostać wymieniony w dowolnej chwili bez żadnych czynności dodatkowych. Taka wymiana to 5 sekund pracy. Dotyczy to także instalacji w wersji wideo.

Czy w systemie DSX z poziomu lokalu mogę połączyć się tylko z portierem?

Nie tylko z portierem, ale także z każdym innym sąsiadem swojej klatki schodowej, swojego budynku, a także sąsiednich budynków (jeśli połączono je siecią). Grupa Techniczna CODI jest pierwszą firmą, która wprowadziła pełną łączność wzajemną w budynkach na sieci wideo/domofonowej, jako standard w pierwszej połowie lat ’90 ubiegłego stulecia.

Czy dla umożliwienia nawiązywania łączności wzajemnej muszę rozbudowywać sieć kablową?

NIE. Łączność tę nawiązuje się w ramach tej samej prostej sieci, na jakiej działa (wideo) domofon.

Jak dokonuje się połączenia danego lokalu z innym lokalem?

W dawnym rozwiązaniu sprzed niemal 20 lat, numer lokalu wybieranego wprowadzany był sekwencyjnie poprzez kolejne naciskanie przycisku do otwierania drzwi. Obecne aparaty są wyposażone w klawiaturę i przypominają klasyczny telefon. Numer wprowadzamy analogicznie, jak w zwykłym aparacie telefonicznym.

Czy aby wykonać sieć w złożonych obiektach (wiele budynków na zamkniętym terenie) potrzebne są różne hierarchiczne moduły (np. Master-Slave itp. jak w innych systemach), moduły pośrednie, nadmoduły, podmoduły, transmoduły, przedmoduły, zamoduły itp?

Nie. W systemie DSX Linea Azzurro wszystkie moduły centralek są jednakowe i standardowo wyposażone w interface do obsługi sieci. Centralki znajdujące się w poszczególnych budynkach łączy się 4-przewodową magistralą (ew. plus magistrala wideo) i odpowiednio je konfiguruje. W tym systemie praktycznie nie ma żadnych ograniczeń. Można wykonać najbardziej wyrafinowaną i złożoną kombinację połączeń, ciągle w ramach dokładnie tych samych modułów i przy ich maleńkim asortymencie.

Ile bram wejściowych na zamknięty teren może obsłużyć DSX Linea Azzurro?

Nawet 100 jeśli jest takie życzenie. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń (w ramach maksymalnej ilości centralek w systemie czyli 255). Centralka na bramie jest taka sama jak w budynku. Różnica pracy polega jedynie na innym jej skonfigurowaniu podczas uruchamiania.

Ile centralek może pracować w sieci i jaka jest jej maksymalna długość?

W systemie DSX Linea Azzurro przewidziano możliwość podłączenia wzajemnego do 255 centralek przy magistrali o długości rzędu 800-1000 m. Przy tak wielkich odległościach należy zastosować odpowiednie przewody – dopuszca się kable UTP przy odległościach poniżej 200-300m, jednak dla uzyskania sygnału wizji dobrej jakości i lepszego odstępu od zakłóceń, należy do połączeń międzycentralowych zastosować kabel koncentryczny (wystarczy zwyczajny RG59).

DSX został zainstalowany w 3 budynkach obok siebie. Po pewnym czasie zostały one ogrodzone płotem z dwoma bramami wejściowymi. Czy instalując kolejne centralki bramowe muszę (tak jak w innych systemach) wymieniać poprzednio zainstalowane moduły?

NIE, nie musisz. Należy jedynie zainstalować kolejne centralki obsługujące bramy (tutaj 2 komplety), połączyć wszystko magistralą 4-przewodową (plus ew. linie sygnału wizji) i ustawić właściwą konfigurację do pracy w sieci. W systemie DSX Linea Azzurro WSZYSTKIE moduły centralek kontrolujących wejścia są zawsze jednakowe!

Jakie rodzaje kabli i przewodów należy stosować w systemie DSX Linea Azzurro?

W pionie budynku (magistrala łańcucha komutatorów) należy zastosować płaski kabel telefoniczny YTLYp 6/8×0,12 lub UTP kat 5e. Jest on przystosowany do zarabiania wtykami telefonicznymi RJ12/45, co niezwykle przyspiesza montaż i zdecydowanie ułatwia uruchomienie i serwis. Do lokali prowadzi się dwużyłową odmianę tego kabla: YTLYp 2×0,12 i również zarabia na końcach wtykami RJ. W wersji wideo do lokalu doprowadzamy przewód YTLYp 6×0,12 lub UTP kat 5e.Magistralę międzycentralkową można poprowadzić dowolnym kablem z przewodami o średnicy 0,5mm. Przy odległościach do 200 m sygnały wizji mogą być transmitowane za pomocą kabli UTP jednak obie linie wizji z uwagi na możliwe przeniki sygnału nie powinny być prowadzone skrętkami umieszczonymi w jednym kablu. Generalnie zalecamy aby w tej magistrali stosować kable koncentryczne.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu systemu?

Nie oszczędzać głupio i nie próbować być cwańszym od przyrody! Jej oszukać się nie da!
A więc:

  • Zastosować właściwe kable. YTLYp jest praktycznie w tej samej cenie co zwykły drut  6 x 0,5.
  • Kupić dobrej klasy kleszcze do zarabiania wtyków RJ z ruchomymi popychaczami. Taki zakup odwdzięczy sie już w pierwszej instalacji.
  • Wtyki RJ zarabiać starannie. Każdy z nich zarabia się w czasie ok. 10 sek. Nie należy go skaracać do 7,5. Straci się dużo więcej czasu w poszukiwaniu błędów.
  • Starannie skonfigurować centralkę podczas uruchamiania (to tylko kilka pozycji do wpisania!!). Niechlujnie wykonana konfiguracja jest przyczyną 80% problemów z uruchomieniem systemu.
  • Nie pracować w stylu PRL. Spokojnie i sumiennie wykonać instalację, a następnie skonfigurować system. Do takiego obiektu nie będziesz później wracał 3 razy tygodniowo.
  • W razie trudności z uruchomieniem nie wpadać w panikę i nie działać chaotycznie. Wpierw przejrzeć spokojnie własną instalację i upewnić się, że tutaj wszystko jest w porządku na 100%. Sprawdzić czy uziemienie masy systemowej wykonano prawidłowo i w jednym punkcie.
  • Ogólnie zalecamy aby w złożonym obiekcie centralki odłączyć od sieci i wpierw pouruchamiać je osobno. Upewnić się, że panele zewnętrzne działają prawidłowo i kofiguracja jest właściwa. Jeśli działania te dokonywane są w trakcie budowy upewnić się czy tymczasowa sieć zasilająca nie jest narażona na duże zakłócenia od innych urządzeń przemysłowych.

Jak często (co obserwujemy w innych systemach) trzeba dokonywać ponownych regulacji głośności, balansu itd?

Praktycznie w ogóle. Specyfika zastosowanego rozwiązania (brak równoległych połączeń oraz całkowicie inne rozwiązania torów rozmównych) zapewnia stosunkowo dobrą stabilność parametrów akustycznych.

Czy zamiast płaskiego kabla YTLYp można zastosować w budynku kabel innego rodzaju?

Można. Obecnie rekordy popularności bije skrętka nieeekranowana UTP kat 5e. Jednak w sytuacji gdy instalację wykonuje się wyłącznie w wersji audio stosowanie takiego kabla w kierunku „poziomym” (od pionu magistralnego do lokalu) jest wielkim marnotrawstwem miedzi. Całkowicie wystarczy YTLYp 2×0,12.

Jakie numery lokali mogą być nadane poszczególnym liniom?

Praktycznie dowolne. Instalator ma do wyboru dwa sposoby :

  • Podaje numer początkowy i końcowy, a następnie kolejne linie dołącza do kolejnych wyjść komutacji. Tutaj zakres numeracji zawiera się w granicach 1-255.
  • Linie dochodzące do modułów komutacji wpina się w dowolny sposób, w dowolne wyjścia. Klawiaturą aparatu (można z panelu zewnętrznego lub komputera zewnętrznego) nadaje się danej linii dowolny numer z przedziału 1-9999.Numer powtarzający się oznacza linie zgrupowane, wywoływane jednocześnie.

Czy mogę wprowadzić na klawiaturze zewnętrznej numer z litera np. 43F?

TAK. Nowa wersja DSX Linea Azzurro została wyposażona w indywidualnie zaprojektowany graficzny wyświetlacz LCD, na którym można tak jak na każdym ekranie graficznym wyświetlać znaki, ikony, powiadomienia rozmaitej wielkości.  Wyświetlacz nie tylko pokazuje wprowadzony numer, ale także wyświetla wiele komunikatów o stanie centralki oraz jest dużą pomocą w trakcie jej konfigurowania.

Czy mogę przekierować mój numer na numer sąsiada, gdy np. wybieram się do niego z wizytą?

TAK. System DSX Linea Azzurro dzięki posiadaniu aparatów z klawiaturą (lub monitorów z MENU i przyciskami numerycznymi)oferuje wiele możliwości nieosiągalnych w innych systemach. Tak np. możemy dokonać przekierowania klawiaturą aparatu numeru naszego lokalu na inny numer. Wówczas wywołanie naszego lokalu będzie skierowane na lokal, w którym aktualnie przebywamy. Dzięki tej funkcji możemy również symulować naszą obecność w lokalu podczas urlopowej nieobecności (złodziej sprawdzający obecność zawsze dostanie odzew).

Czy można w lokalu zainstalować więcej niż 1 aparat rozmówny lub monitor?

TAK. Można ich zainstalować nawet cztery prowadząc do lokalu osobne linie i konfigurując je jako grupę (poprzez nadanie tego samego numeru lokalu każej linii). Podczas wywołania dzwonić będą wszystkie. Rozmowę prowadzimy z tego aparatu, który został podniesiony. System umożliwia w takiej sytuacji lokalną łączność pomiędzy aparatami w lokalu oraz łączność na zewnątrz, poza lokal do innych aparatów obiektu.

Czy aby zmienić mój 4-cyfrowy kod wejściowy trzeba to robić w dwie osoby lub wzywać płatny serwis?

NIE. Zmiany kodu można dokonać w kilka sekund klawiaturą aparatu rozmównego lub poprzez MENU monitora. Nie jest do tego potrzebny zespół ludzi oraz skomplikowany zestaw czynności. Nie trzeba również płacić wzywanemu serwisowi.

Czy centralki są fabrycznie wyposażane w indywidualne kody wejściowe, które otrzymują lokatorzy?

NIE. Takie rozwiązanie stosowane jest w przestarzałych systemach z minionej epoki, gdzie nie ma żadnej możliwości wprowadzenia kodu z poziomu aparatu/monitora. W systemie DSX Linea Azzurro 4-cyfrowy kod indywidualny wprowadzany jest w lokalu za pomocą aparatu lub monitora i dokonuje tego lokator we własnym zakresie w przeciągu kilku sekund.

Czy na panelu zewnętrznym też muszę wydrapać gwoździem adres zainstalowania aby zabezpieczyć go przed kradzieżą i zainstalowaniem w innym miejscu?

Nie, nie musisz. Nie musisz także zakuwać modułu kratą z kłódką, bądź spawać do niego pancernej blachy czołgowej z otworkami, za które dowcipnisie zawsze wrzucają niedopałki. Podczas instalacji ustawia się własny kod 6-cyfrowy, który zostaje trwale zapisany zarówno w module centralki, jak też i w procesorze zewnętrznego modułu klawiatury. Ukradziony moduł klawiatury nie będzie współpracował z żadnym innym modułem rozmównym. I da się zidentyfikować.

Czy zastosowany skaner linii papilarnych jest, jak wieść plotkarska niesie, wrażliwy na warunki atmosferyczne i stan palca?

NIE. Zastosowany sensor może pracować do temperatury -25 stopni. Nie jest również wrażliwy na to czy przesuwany palec jest wilgotny czy suchy. Zastosowany w procesorze algorytm rozpoznania przechowuje w pamięci dwa skany palców. Za każdym razem, gdy następuje weryfikacja wprowadzonego skanu system porównuje skan otrzymany z obydwoma skanami w pamięci. Służy to nie tylko zwiększeniu wiarygodności rozpoznania. Ma to również na celu odrzucenie najgorszego jakościowo skanu z posiadanych trzech i pozostawienie dwóch najlepszych. Tym sposobem skaner śledzi pojawiające się na skórze powolne zmiany, dostosowując sie do nich. Oczywiście pamiętać należy, iż w każdej populacji jest pewna ilość osobników z defektami biometrycznymi, które niewątpliwie utrudnią obsługę takich urządzeń.

Czy zastosowana klawiatura zbliżeniowa zadziała w rękawiczce?

Tak, o ile będzie to normalna, typowa rękawiczka. Pytanie to jest często zadawane, gdyż większość smartfonów nie daje się obsługiwać w rękawiczce. Nasze rozwiązanie jakkolwiek zbliżone do w/w urządzenia uwzględnia takie wymagania. I tak np. kontroler klawiatury dokonuje co kilka minut automatycznej kalibracji celem zachowania takich samych relatywnych progów zadziałania utrzymując stabilność pracy przy zmieniających się warunkach atmosferycznych (zawilgocenie, deszcz, pokrycie lodem, wysoka temperatura itd.). Były zaobserwowane przypadki pokrycia lodem panelu zewnętrznego na grubość ok. 0,5cm przy zachowaniu działania klawiatury.

Dodatkowo system umożliwia ręczne ustawienie czułości klawiatury zależnie od wymagań i oczekiwań użytkowników.