OGŁOSZENIE NR 1/5/2022 SZAFIR

W ramach realizacji projektu DOB-SZAFIR/02/A/013/02/2020 Modułowy system ochrony indywidualnej przed zagrożeniami biologicznymi dla żołnierza przyszłości

Tytuł

Stworzenie algorytmu „custommade”.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w aktualnej wersji roboczej

  1. FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
  2. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
  3. OŚWIADCZENIE OFERENTAO ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI NINIEJSZEGO POSTEPOWANIA

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Termin składania ofert

2022-05-11 17:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-05

Planowany termin realizacji umowy

Nie później jak do 2022-10-26

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Grupa Techniczna CODI Jacek Rydzewski

Renesansowa 7c

01-905 Warszawa

NIP: 1130860167

Osoby do kontaktu

Jolanta Czarnomorska

tel.: 22 834 66 26

e-mail: biuro@codi.pl

Osoby do kontaktu

Jolanta Czarnomorska

tel.: 22 834 66 26

e-mail: biuro@codi.pl

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stworzenie algorytmu „custommade”.

– Oprogramowanie musi być napisane w asemblerze procesora rodziny HCS08.
– Program musi zapewniać :
– ciągłe sterowanie głównym tranzystorem kluczującym przetwornicy
– mozliwość zmiany i adaptacji częstotliwości sterowania głównego tranzystora kluczującego
– automatyczny dobór częstotliwości jw. dla zapewnienia optymalnej pracy zasilacza
– możliwość sterowania współczynnikiem wypełnienia przebiegu sterującego
– łagodny start-up, regulowany w zakresie 0.5 – 2 sek
– łagodne wyłączenie pracy przetwornicy w zakresie 0.5 – 2 sek
– analogowy monitoring prądu pobieranego przez przetwornicę
– możliwość szybkiego wyłączenia przetwornicy w sytuacji detekcji przekroczenia ustalonej wartości prądu zasilania
– możliwość ustalania zakresu prądów zasilania, przy którym dopuszczalna jest praca zasilacza
– analogowy monitoring napięcia wyjściowego zasilacza

– W ramach usługi na bieżąco mają być przeprowadzone następujące czynności

– Pisanie kodu do obsługi poszczególnych okien i segmentów

– opracowanie software’owych interfejsów transmisji szeregowej z programem

– obsługa: wszystkich procedur przerwań związanych z oknami, programowa paneli głównych i zależnych programowa poleceń menu błędów wykonania

– Spięcie poszczególnych fragmentów w całość

– dopracowanie i ukompatybilnienie bibliotek

– sprawdzenie wspólnych procedur

– ujednolicenie zmiennych

– Uruchamianie i testowanie określonych, kolejnych segmentów

– prace testowe na sucho na samym komputerze

– sprawdzenie prawidłowości przepływu informacji między segmentami

– weryfikacja działania w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zdarzeń

Okres gwarancji

12

Miejsca realizacji

Renesansowa 7c

01-905 Warszawa

Warunki, jakie musi spełniać oferent

O realizację zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki jeżeli złoży formularz oferty cenowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, zawierający stosowne oświadczenie:

„Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia”

Dodatkowe warunki udziału

  1. WADIUM

– Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 15 000 zł.

  1. Wpłaty wadium należy dokonać:

– bezpośrednio do kasy

Grupa Techniczna CODI Jacek Rydzewski

  1. Renesansowa 7c

01-905 Warszawa

lub

– przelewem na konto Zamawiającego: 95 2490 0005 0000 4530 3750 9533 z dopiskiem na przelewie WADIUM i oznaczyć –- „Oferta – stworzenie algorytmu „custommade””.

  1. Wniesienia wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert.
  2. Za termin wniesienia wadium uznaje się, gdy kwota ujawniona będzie na koncie Zamawiającego.
  3. Zwrot wadium nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
  4. Oferent powinien złożyć ofertę poprzez poprawne wypełnienie i podpisanie 3 (słownie trzech) załączników. Brak jednego z nich w ofercie, dyskwalifikuje całość oferty. Ewentualne błędy  wypełnienia formalne (między innymi: brak podpisu, brak kwoty) dyskwalifikują załącznik i tym samym całą ofertę

Kryteria oceny

Wykonawca oferujący najniższą cenę otrzyma 30 punktów, natomiast pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

C = (C min / Co) x 30 pkt., gdzie:

C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena netto”

Cmin – najniższa cena netto za realizację całego zamówienia spośród wszyst

Pod uwagę brany będzie termin płatności w dniach. Najwyższą liczbę punktów (70 pkt.) otrzyma oferta

zawierająca najdłuższy termin płatności w dniach. Punktacja zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

P = Po/Pmax x 70 pkt.

P – liczba punktów dla aktualnie badanej