OGŁOSZENIE NR 2/5/2022 SZAFIR

W ramach realizacji projektu DOB-SZAFIR/02/A/013/02/2020 Modułowy system ochrony indywidualnej przed zagrożeniami biologicznymi dla żołnierza przyszłości

Tytuł
Dostawa komponentów zasilaczy.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w aktualnej wersji roboczej
1. FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
2. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
3. OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCCZĄCYMI NINIEJSZEGO POSTEPOWANIA

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Termin składania ofert
2022-05-09 17:00:00

Planowany termin podpisania umowy
2022-05

Planowany termin realizacji umowy nie później jak do 30-06-2022

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Grupa Techniczna CODI Jacek Rydzewski
Renesansowa 7c
01-905 Warszawa
NIP: 1130860167
Osoby do kontaktu
Jolanta Czarnomorska
tel.: 22 834 66 26
e-mail: biuro@codi.pl

Osoby do kontaktu

Jolanta Czarnomorska
tel.: 22 834 66 26
e-mail: biuro@codi.pl

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów wchodzących wskład budowanych zasilaczy.
1. Transformator sieciowy 2:1 moc 1-2kW 3 szt.
Transformator planarny impulsowy moc 2-3kW3 szt.
Zespół tranzystorów PowerMOS wysokiego napięcia i dużej mocy do sterowania transformatorem planarnym 20 szt.
Kondensatory wysokonapięciowe o dużych pojemnościach do ukladu prostującego 100 szt
Diody wysokoprądowe wysokiego napięcia do ukladu prostownika 20 szt
Diody Schottkyego wysokoprądowe do wyjścia przetwornicy 20 szt
Kondensatory wyjściowe o niskim ESR 100 szt
Rezystory precyzyjne bocznikujące do pomiaru prądu o wysokiej wytrzymałości prądowej (rzędu dziesiątek amperów) 10 szt
Mikroprocesory i elementy towarzyszące do sterownika przetwornicy zasilacza10 szt.
Ekran LCD dotykowy do komunikacji z operatorem 5 szt.
Zespół mechaniki obudowy – konstrukcja 10 szt
Zestaw uruchomieniowy do zespołu mikroprocesorowego 15 sztuk
Okres gwarancji
12 miesięcy

Miejsca realizacji
Renesansowa 7c
01-905 Warszawa

Warunki, jakie musi spełniać oferent

O realizację zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki jeżeli złoży formularz oferty cenowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, zawierający stosowne oświadczenie:
„Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia”
Dodatkowe warunki udziału
I. WADIUM
– Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 4 000 zł.
1. Wpłaty wadium należy dokonać:
– bezpośrednio do kasy
Grupa Techniczna CODI Jacek Rydzewski
ul. Renesansowa 7c
01-905 Warszawa
lub
– przelewem na konto Zamawiającego: 95 2490 0005 0000 4530 3750 9533 z dopiskiem na przelewie
WADIUM i oznaczyć –- „Oferta – Dostawa komponentów zasilaczy”.
2. Wniesienia wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert.
3. Za termin wniesienia wadium uznaje się, gdy kwota ujawniona będzie na koncie Zamawiającego.
4. Zwrot wadium nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
II. Oferent powinien złożyć ofertę poprzez poprawne wypełnienie i podpisanie 3 (słownie trzech) załączników. Brak jednego z nich w ofercie, dyskwalifikuje całość oferty. Ewentualne błędy wypełnienia formalne (między innymi: brak podpisu, brak kwoty) dyskwalifikują załącznik i tym samym całą ofertę

Kryteria oceny
Wykonawca oferujący najniższą cenę otrzyma 30 punktów, natomiast pozostałe oferty zostaną przeliczone
wg wzoru:
C = (C min / Co) x 30 pkt., gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena netto”
Cmin – najniższa cena netto za realizację całego zamówienia spośród wszystkich ofert

Pod uwagę brany będzie termin płatności w dniach. Najwyższą liczbę punktów (70 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najdłuższy termin płatności w dniach. Punktacja zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
P = Po/Pmax x 70 pkt.
P – liczba punktów dla aktualnie badanej

 

Rozstrzygnięcie

 

Została wybrana oferta:

Nazwa podmiotu

PRO-SOFT SP. Z O.O.

Miejscowość

Warszawa, Polska

Cena 189 876,30 PLN